Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Privacyverklaring Gezondheidsmonitor Opgroeien in een Kansrijke Omgeving 2022

GGD Groningen respecteert de privacy van zijn klanten. Voor de GGD Gezondheidsmonitor Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) 2022 verwerken de betrokken partijen bijzondere persoonsgegevens. In onderstaande privacyverklaring beschrijft GGD Groningen op welke manier zij in de GGD Gezondheidsmonitor OKO 2022 omgaat met de bijzondere persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgt dat deze goed worden beveiligd.

Regionale privacyverklaring GGD Gezondheidsmonitor OKO 2022

De GGD Groningen doet minstens 1 keer per 4 jaar in opdracht van een gemeente onderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren. Dit staat beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Tijdens het schooljaar 2022-2023 vindt een extra gezondheidsmonitor plaats in de periode oktober-november 2022. Deze extra Gezondheidsmonitor ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ 2022 – hierna GM OKO 2022 genoemd – vindt, net als de reguliere Gezondheidsmonitor Jeugd, plaats in klas 2 en/of 4 van het voortgezet onderwijs en jongeren tot 18 jaar van het middelbaar beroepsonderwijs en wordt uitgevoerd door GGD Groningen. De GM OKO 2022 wordt door de GGD’en uitgevoerd voor de gemeenten die deelnemen aan het OKO-preventieaanpak. Dit doen de GGD’en op verzoek van de deelnemende gemeenten. In Groningen gaat het hierbij alleen om de gemeente Oldambt. GGD GHOR Nederland (de landelijke vereniging van GGD’en) ondersteunt de GGD’en bij de uitvoer van deze monitor, zodat deze landelijk op gelijke wijze wordt uitgevoerd en resultaten tussen gemeenten kunnen worden vergeleken. Het is een extra meting, aanvullend op de 4-jaarlijkse cycli.

Digitale vragenlijst

Dit onderzoek wordt uitgevoerd via een digitale vragenlijst die de jongeren klassikaal op school invullen. Daarbij wordt geen inlogcode gebruikt of een andere middel waardoor kan worden bepaald wie de vragenlijst heeft ingevuld. Het is met andere woorden niet te achterhalen wie de vragenlijst heeft ingevuld. Deelname aan de vragenlijst is niet verplicht. Het wordt wel gewaardeerd als de vragenlijst wordt ingevuld. Daarmee helpt u om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren en kan gezondheidsbeleid worden opgesteld om te zorgen dat de gezondheidssituatie van jongeren wordt bevorderd.

Geen verzameling persoonsgegevens

De GM OKO 2022 heeft als uitgangspunt dat er geen persoonsgegevens, zoals naam of adres, worden verzameld. In deze privacyverklaring beschrijft GGD Groningen op welke manier zij in de GM OKO 2022 omgaat met de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgdraagt dat deze goed worden beschermd. 

Doel Gezondheidsmonitor OKO 2022

De GM OKO 2022 wordt uitgevoerd voor de volgende doelen:

 • Het verkrijgen van inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren van de deelnemende scholen.
 • Het ontwikkelen van lokaal beleid om de gezondheid van jongeren te bevorderen;
 • De gezondheidssituatie van jongeren onder de aandacht van scholen te brengen en hen aanzetten tot de ontwikkeling van gericht preventief gezondheidsbeleid.

Verwerkt GGD Groningen persoonsgegevens van mij/mijn kind en zo ja, welke?

Om de bovenstaande doelen te bereiken, gebruikt GGD Groningen digitale vragenlijsten. In de GM OKO 2022 wordt niet gevraagd naar persoonsgegevens, zoals naam en adres. Een leerling kan daardoor niet direct kan worden herkend. In zeldzame gevallen is het echter mogelijk dat door een combinatie van de ingevulde antwoorden een leerling toch kan worden herkend. Dat is dan een bijeffect, maar niet het doel van het onderzoek. De GGD zorgt ervoor dat het risico van herleidbaarheid wordt beperkt door beveiligingsmaatregelen. Zo is het niet toegestaan voor medewerkers van GGD’en om naar verbanden op te zoek te gaan om zo eventueel iemand te kunnen herleiden.

In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Algemene gegevens: leerjaar, opleidingsniveau, leeftijd (in jaren), geslacht, postcodecijfers (PC4)
 • Thuissituatie en sociaal netwerk
 • Schoolbeleving
 • Vrije tijdsbesteding
 • Ervaren gezondheid
 • Geluk, psychische gezondheid, veerkracht, vertrouwen in de toekomst, eenzaamheid, weerbaarheid, stress
 • Ingrijpende gebeurtenissen (zoals mantelzorg)
 • Bewegen, alcoholgebruik, roken, cannabisgebruik
 • (Cyber)pesten, sexting
 • Gamen en socialmediagebruik

Een inkijkexemplaar van de vragenlijst kunt u hier inzien.

Op welke wijze gebruikt GGD Groningen de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

GGD Groningen maakt rapportages voor gemeenten (en scholen) op basis van de verzamelde gegevens. In deze rapportages is herkenning van een leerling niet mogelijk, omdat de rapportages op een hoog niveau worden opgesteld, dat wil zeggen niet op individueel niveau, maar enkel op groepsniveau van leerlingen. Deze rapportages zorgen dat de gemeente inzicht heeft in de gezondheidssituatie van jongeren in hun gemeente. Op basis hiervan kan gezondheidsbeleid worden opgesteld wat de gezondheidssituatie van jongeren bevorderd.

Grondslag uitvoering Gezondheidsmonitor OKO 2022

Bij het uitvoeren van de GM OKO 2022 vraagt GGD Groningen alleen gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken die GGD Groningen namens de gemeenten en in het kader van de OKO-preventieaanpak, noodzakelijk zijn.

Deelname aan de GM OKO 2022 is vrijwillig. Leerlingen en/of ouders/verzorgers bepalen zelf om wel of niet deel te nemen aan het onderzoek. Op basis van de wettelijk taak van GGD Groningen mogen de leerlingen en/of ouders/verzorgers worden benaderd voor deelname aan het onderzoek en mogen de antwoorden uit de vragenlijst worden gebruikt.

Wie ontvangen de met de monitor verzamelde gegevens?

Binnen de GGD Groningen hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

GGD Groningen maakt gebruik van een externe partij (Research 2Evolve) om de afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Research 2Evolve is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht.

GGD Groningen kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een leerling niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.

GGD GHOR Nederland, de landelijke vereniging van GGD’en, verwerkt de persoonsgegevens voor de GGD’en. GGD GHOR Nederland zorgt daarbij dat de bestanden worden geschoond. Dit betekent dat extreme antwoorden worden verwijderd en deze de resultaten van het onderzoek niet vervuilen. Nadat de databestanden met de GGD’en zijn gedeeld, verwijdert GGD GHOR Nederland alle databestanden drie maanden na overdracht van de gegevens.

Hoe beschermen we de gegevens?

De GGD heeft privacy hoog in het vaandel staan. Het kan voorkomen dat er in uitzonderlijke gevallen toch een leerling te herleiden is aan de hand van de vragenlijst. Er zijn passende maatregelen genomen om de herleidbaarheid zo klein mogelijk te maken. Voor iedere vraag is bepaald of deze noodzakelijk is voor het onderzoek en is gekeken of het onwaarschijnlijk is dat de combinatie leidt tot herleiding. In de uiteindelijke rapportages is herleidbaarheid naar een leerling niet mogelijk.

Daarnaast treffen alle partijen technische en organisatorische maatregelen om de ingevulde vragenlijsten, de verzending en de opslag daarvan goed te beveiligen. Zoals gezegd, hebben alleen medewerkers die betrokken zijn bij de GM OKO 2022 toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien hebben de onderzoekers een geheimhoudingsplicht getekend.

 Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met de GM OKO 2022 bewaard?

De GM OKO 2022 heeft het doel om de gezondheidssituatie van de jongeren te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat GGD Groningen ook in de toekomst de beschikking dient te houden over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerdergenoemde taken juist kan uitvoeren. GGD Groningen bewaart de voorgenoemde informatie maximaal 10 jaar.

Welke rechten heb ik?

De GM OKO 2022 heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van persoonsgegevens. In heel zeldzame gevallen is door een combinatie van de ingevulde gegevens herkenning van een leerling mogelijk. Het is echter nooit met zekerheid te bepalen of een vragenlijst inderdaad door een leerling is ingevuld. Daarom kan in principe niet worden voldaan aan verzoeken met betrekking tot de uitvoering van rechten van de betrokkenen. Enkel indien duidelijk vaststaat dat de vragenlijst is ingevuld door een leerling, kan een verzoek tot het uitvoeren van de rechten van de betrokkene in behandeling worden genomen. In het Privacyreglement GGD Groningen zijn onder meer deze rechten opgenomen. Hier kunt u het privacyreglement zelf raadplegen.

Recht op weigering
Deelname aan de GM OKO 2022 is vrijwillig. Op elk moment kan deelname worden geweigerd, zonder opgave van reden. Leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen via school een mail met informatie over het onderzoek. Zowel leerlingen als ouders/verzorgers kunnen weigeren door dit aan de school kenbaar te maken. De leerling vult de vragenlijst in dat geval niet in op school.

Als een leerling deelneemt, vult hij/zij tijdens een lesuur in de klas de digitale vragenlijst in. Een leerling kan vragen overslaan of het invullen stoppen. Wanneer de leerling stopt met het invullen van de vragenlijst, blijven de reeds gegeven antwoorden bewaard.

Recht op informatie
De leerling en/of ouders/verzorgers hebben het recht om informatie te krijgen over de verwerking van persoonsgegevens. Daarom worden leerlingen en ouders voorafgaand aan het afnemen van de vragenlijst per mail geïnformeerd. In deze email is naar deze privacyverklaring verwezen.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Als leerlingen en/of ouders/verzorgers vragen hebben over hun rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek willen indienen, dan kunnen zij contact opnemen via: fg@ggd.groningen.nl

Mocht u een klacht hebben over de uitvoering van het onderzoek, dan kunt u deze indienen via: klachtenggd@groningen.nl

Als leerlingen en/of ouders/verzorgers vragen hebben over het onderzoek of hoe GGD Groningen met de ingevulde vragenlijsten omgaat, dan kunnen zij contact opnemen met mw. R. van Beek-Wiersma of dhr. E. Spijkers, Beleid en Advies Publieke Gezondheid via 050 367 4000.

Voor meer informatie over hoe GGD Groningen omgaat met uw privacy, zie ons algemeen privacyreglement.

Deze privacyverklaring is opgesteld en gepubliceerd in oktober 2022.