Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Privacyverklaring Corona Gezondheidsmonitor 2022

GGD Groningen respecteert de privacy van zijn klanten. Voor de GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022 verwerken de betrokken partijen (bijzondere) persoonsgegevens. In onderstaande privacyverklaring beschrijft GGD Groningen op welke manier zij in de GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022 omgaat met de (bijzondere) persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgt dat deze goed worden beveiligd.

Regionale privacyverklaring GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022

GGD Groningen doet normaal gesproken minstens 1 keer per 4 jaar in opdracht van de gemeente onderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen en ouderen. Dit onderzoek heet de GGD Gezondheidsmonitor. Dit jaar wordt een extra meting gedaan in het kader van de gevolgen van de coronaperiode. De GGD Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 vindt plaats in de periode van september 2022 tot december 2022 onder volwassenen (18-64 jaar) en ouderen (65+). Er kan via internet of op papier mee worden gedaan. De verplichting om dit onderzoek uit te voeren is bij wet bepaald in de Wet publieke gezondheid (Wpg). De Wpg beschrijft naast de vierjaarlijkse onderzoeken ook de verplichting om Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) uit te voeren. De coronapandemie raakt samenlevingen wereldwijd en bedreigt de gezondheid op korte en lange termijn. Daarom wordt de coronapandemie gedefinieerd als ramp.

Samenwerking

De GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022 is een samenwerking tussen GGD’en, GGD GHOR Nederland (de landelijke vereniging van GGD’en), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De GGD Gezondheidsmonitor 2022 wordt door alle GGD’en in Nederland op dezelfde manier en in dezelfde periode van het jaar uitgevoerd. Dit doen de GGD’en op verzoek van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). VWS heeft het RIVM de opdracht gegeven de GGD’en hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld in de opzet en uitvoer van het onderzoek, maar ook in het verwerken van de gegevens. Daarnaast ondersteunt het CBS de GGD Gezondheidsmonitor, onder andere door de steekproef te trekken.

Extra meting

Deze extra meting van de GGD Gezondheidsmonitor is onderdeel van een breder onderzoeksprogramma naar de gevolgen van de coronaperiode. In dit programma wordt samengewerkt met Netwerk GOR. Netwerk GOR is een samenwerking van het RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoeksprogramma wordt gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS.

Doel GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022

De GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022 wordt uitgevoerd voor de volgende doelen, specifiek voor de doelgroep volwassenen en ouderen:

  • Het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking en het volgen van deze gezondheidssituatie in de tijd, zodat we kunnen monitoren hoe deze zich ontwikkelt;
  • Het doen van gezondheidsonderzoek na een ramp, in dit geval de coronacrisis;
  • Het ontwikkelen van lokaal en landelijk beleid om de gezondheid van de bevolking te bevorderen.

Verwerkt GGD Groningen persoonsgegevens van mij en zo ja, welke?

Om de bovenstaande doelen te bereiken, gebruikt GGD Groningen een vragenlijst (digitaal en schriftelijk). Hiermee worden gegevens over personen verzameld. Niet iedere inwoner van 18 jaar en ouder wordt uitgenodigd voor ons onderzoek. Het CBS trekt op verzoek van de GGD’en een steekproef voor de GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022. Hiermee worden willekeurig volwassenen (18-64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) geselecteerd die in een gemeente (of specifieke wijk) wonen (exclusief geheime adressen). De GGD Groningen heeft de opdracht gegeven aan I&O Research om uitnodigingen voor deelname te versturen en vervolgens de ingevulde vragenlijsten te verzamelen. I&O Research ontvangt hiervoor de steekproefgegevens van het CBS. Een groep van in totaal 6.000 personen wordt aan de deur benaderd als zij niet hebben meegedaan na de eerste uitnodiging. Dit doen we om in gebieden waar normaal gesproken minder mensen aan ons onderzoek meedoen, toch voldoende reacties op onze vragenlijst te krijgen. In de periode van oktober en november kunnen er maximaal 6.000 mensen aan de deur worden benaderd. We selecteren daarom binnen de groepen die minder vaak reageren, willekeurig 6.000 betrokkenen.

Verloting cadeaubonnen

Daarnaast worden de gegevens uit de steekproef gebruikt om na afloop van het veldwerk VVV-cadeaukaarten te kunnen versturen naar prijswinnaars. Er worden VVV-cadeaukaarten verloot onder alle respondenten die de vragenlijst digitaal of schriftelijk volledig hebben ingevuld. Een respondent kan aangeven of ze voor deze prijsverloting in aanmerking willen komen.

Herleidbaarheid gegevens

Voor de GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022 is het geen doel op zich om bijzondere en herleidbare persoonsgegevens te verwerken, maar om een landelijk beeld te krijgen van de gezondheid. Voor GGD’en en het RIVM is het niet mogelijk direct te herleiden wie welke antwoorden heeft gegeven, maar op basis van de combinatie van de gegeven antwoorden kan herleiding naar de persoon in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn. Het CBS werkt ook mee aan dit onderzoek. Het CBS heeft wel de mogelijkheid om gegevens direct te herleiden naar u als persoon maar doen dit enkel voor doelen die in lijn zijn met de Wet op het CBS. Het CBS zal op basis van het volgnummer de gegevens uit de vragenlijst koppelen aan gegevens bij het CBS. Dit doen ze onder andere om de resultaten te wegen. Bevolkingsgroepen die relatief weinig hebben meegedaan, worden dan zwaarder meegewogen in de resultaten.

Bij de opzet van het onderzoek wordt geprobeerd de potentiële herleidbaarheid zo klein mogelijk te maken. Aangezien een indirecte koppeling tot een natuurlijke persoon niet geheel is uitgesloten voor de GGD’en en het RIVM, én het CBS persoonsgegevens koppelt op basis van een code, is voor het onderzoek een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd.

Onderwerpen vragenlijst

In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Persoonsgegevens: geslacht, geboortejaar, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau, werksituatie, financiële situatie, vrijwilligerswerk.
  • Bijzondere persoonsgegevens: algemene gezondheid, chronische aandoeningen, welbevinden, mentale gezondheid, lengte en gewicht, roken, alcoholgebruik, bewegen, mantelzorg geven, sociale steun, gevolgen coronaperiode. Aangevuld met bijzondere persoonsgegevens lokaal, te weten: kwetsbaarheid onder ouderen en aardbevingen.

Op welke wijze gebruikt GGD Groningen de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

GGD Groningen maakt rapportages voor gemeenten op basis van de verzamelde gegevens. Er zijn maatregelen getroffen om te zorgen dat gegevens in deze rapportages niet te herleiden zijn naar personen, door alleen te rapporteren over groepen.

De landelijke samenwerkingspartners RIVM en CBS kunnen voor onderzoek en publicatie gebruik maken van de in de GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022 verzamelde gegevens. Ook voor deze onderzoeken geldt dat in de uiteindelijke rapportages alleen over groepen wordt gerapporteerd, waardoor personen niet direct herkenbaar zijn. GGD GHOR Nederland kan voor onderzoek en publicatie alleen gebruik maken van een geanonimiseerde dataset die zij van het RIVM ontvangt.

Grondslag uitvoering GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022

GGD Groningen voert dit onderzoek uit ter uitvoering van een wettelijke plicht (artikel 2 lid 2a en b en artikel 5a van de Wpg) en een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van de Wpg. Waar in de Wpg staat beschreven dat minstens één keer in de vier jaar de gezondheidssituatie in beeld moet worden gebracht, is het nu noodzakelijk om in het kader van het GOR (eveneens een verplichting vanuit de Wpg, bedoeld in artikel 2 lid 2 sub g van de Wpg) een extra monitor uit te voeren in het tussenliggende even-jaartal waardoor via epidemiologische analyse inzicht wordt vergaard in de gezondheidssituatie tijdens en na de coronacrisis van de doelgroep van deze GGD Corona Gezondheidsmonitor.

Bij het uitvoeren van de GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022 gebruikt GGD Groningen alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken die GGD Groningen namens de gemeenten en in het kader van GOR uitvoert, noodzakelijk zijn.

Deelname is vrijwillig

Deelname aan de GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022 is vrijwillig. Door de vragenlijst in te vullen (en op te sturen in het geval van schriftelijke deelname), gaat u akkoord met de deelname aan de GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022. We wijzen u hierop als u start met het invullen. U kunt er altijd voor kiezen om bepaalde vragen niet te beantwoorden of uw deelname te stoppen. Uw antwoorden zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Uw antwoorden worden veilig opgeslagen en worden niet gedeeld met partijen die niet in deze privacyverklaring worden genoemd.

Wie ontvangen de met de GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022 verzamelde gegevens?

Binnen GGD Groningen hebben medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. GGD Groningen maakt gebruik van onderzoeksbureau I&O Research om de afname van de vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Deze externe partij is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht. Er is met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd.

Het RIVM en het CBS ontvangen de resultaten van de ingevulde vragenlijsten, exclusief de specifieke lokale vragen die door GGD Groningen zijn gesteld. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt in een zogenoemd convenant. GGD GHOR Nederland, de landelijke vereniging van GGD’en, ontvangt alleen een bestand zonder gegevens waarmee personen herkenbaar zouden kunnen zijn. GGD GHOR Nederland kan daarmee als landelijke koepel de GGD’en ondersteunen bij de uitvoering van analyses op landelijk niveau.

De GGD, het RIVM, GGD GHOR Nederland en het CBS hebben privacy hoog in het vaandel staan. Bij de opzet van het onderzoek wordt geprobeerd de potentiële herleidbaarheid zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast treffen alle partijen technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd. Er wordt voor de verzending van databestanden bijvoorbeeld gebruik gemaakt van beveiligde programma’s met tweestapsverificatie. Zoals hierboven al is aangegeven, hebben bij GGD Groningen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. Daarnaast hebben betrokken onderzoekers een geheimhoudingsplicht getekend.

Aanvraag datagebruik

Derden mogen onderzoek uitvoeren met het landelijke databestand van de GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022. Zij dienen hiervoor een aanvraag te doen bij het Loket Gezondheidsmonitors. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door de registratiecommissie Gezondheidsmonitors. Deze commissie bekijkt of de aanvraag voldoet aan de vastgelegde criteria. De criteria zijn te vinden op het loket Gezondheidsmonitors onder uitleg en criteria. Op het moment dat derden toegang krijgen tot het databestand en willen analyseren, kan dit enkel via de Remote Access (RA) omgeving van het CBS. Hiervoor dient de betreffende partij over een instellingsmachtiging te beschikken.

Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met de GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022 bewaard?

De GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022 heeft het doel om de gezondheidssituatie van volwassenen en ouderen te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat GGD Groningen ook in de toekomst beschikking nodig heeft over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerder genoemde taken juist kan blijven uitvoeren. Voor de uiteindelijke bestanden waarmee de analyses worden gedaan bepaalt de wet geen specifieke termijn. Het ongeschoonde bestand (waar nog geen bewerkingen op zijn gedaan), wordt vier jaar bewaard. Naam- en adresgegevens worden drie maanden na uitvoer van het onderzoek verwijderd.

Het RIVM en het CBS bewaren de verzamelde gegevens ook voor onderzoek naar de gezondheidssituatie op landelijk niveau. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.

Welke rechten heb ik?

Als betrokkene heeft u een aantal rechten waarop u zich voor deze verwerking kan beroepen. Deze hebben we hieronder nader uitgewerkt. Voor meer toelichting op wat deze rechten inhouden verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op informatie

U hebt recht op heldere informatie over wat een organisatie met uw persoonsgegevens doet en waarom. Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. Heeft u aanvullende vragen dan is in het laatste deel van deze verklaring toegelicht hoe u deze kunt stellen. Een schriftelijke versie van deze privacyverklaring is op te vragen bij I&O Research via helpdeskGM@ioresearch.nl of 0800 0191 (elke dag bereikbaar van 9.00 – 21.00 uur).

Recht op inzage en afschrift

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Een verzoek tot inzage is alleen mogelijk in de fase van dataverzameling (veldwerk) tot 15 december 2022. Na deze eerste fase worden alle herleidbare gegevens verwijderd waardoor het onmogelijk wordt om individuele gegevens te herleiden zonder aanvullende informatie van het CBS.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens die niet (langer) juist zijn, te laten rectificeren. Een verzoek tot rectificatie is alleen mogelijk in de fase van dataverzameling (veldwerk) tot 15 december 2022. Na deze eerste fase worden alle herleidbare gegevens verwijderd waardoor het onmogelijk wordt om individuele gegevens te herleiden zonder aanvullende informatie van het CBS.

Recht op gegevenswissing

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Een verzoek tot gegevenswissing is alleen mogelijk in de fase van dataverzameling (veldwerk) tot 15 december 2022. Na deze eerste fase worden alle herleidbare gegevens verwijderd waardoor het onmogelijk wordt om individuele gegevens te herleiden zonder aanvullende informatie van het CBS.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen (zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt u verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. Dit is enkel het geval indien de gegevens mogelijk onjuist zijn. Een verzoek tot beperking van de verwerking is alleen mogelijk in de fase van dataverzameling (veldwerk) tot 15 december 2022. Na deze eerste fase worden alle herleidbare gegevens verwijderd waardoor het onmogelijk wordt om individuele gegevens te herleiden zonder aanvullende informatie van het CBS.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de door u aangeleverde persoonsgegevens in een digitaal (machine leesbaar) formaat terug te ontvangen. Een verzoek tot overdraagbaarheid van gegevens is alleen mogelijk in de fase van dataverzameling (veldwerk) tot 15 december 2022. Na deze eerste fase worden alle herleidbare gegevens verwijderd waardoor het onmogelijk wordt om individuele gegevens te herleiden zonder aanvullende informatie van het CBS.

Vrijheid van deelname en recht van bezwaar

Deelname aan de GGD Corona Gezondheidsmonitor 2022 is vrijwillig. Op elk moment kan deelname worden geweigerd, zonder opgave van reden. U heeft echter ook het formele recht op bezwaar dat u kan inzetten wanneer uw individuele omstandigheden dit rechtvaardigen.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Als u vragen heeft over uw rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek dan kunt u tot 15 december 2022 contact opnemen met I&O Research via helpdeskGM@ioresearch.nl (onder vermelding van uw inloggegevens). U kunt ook bellen naar 0800 0191 (elke dag bereikbaar van 9.00 – 21.00 uur). Als u een klacht wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming: fg@ggd.groningen.nl.

Als u vragen heeft over het onderzoek of hoe GGD Groningen met uw antwoorden omgaat, dan kunt u contact opnemen met: dhr. dr. W. Spijkers (epidemioloog), Beleid en Advies Publieke Gezondheid, via 050 367 4000.

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht of verzoek of hoe uw klacht of verzoek is afgehandeld, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over hoe GGD Groningen omgaat met uw privacy, zie ons algemene privacyreglement.

Deze privacyverklaring is opgesteld en gepubliceerd in september 2022.