Tekstgrootte
kleiner groter

Risicobeheersing

Risicobeheersing betekent dat je onveilige situaties en omstandigheden zoveel mogelijk wilt voorkomen of beperken. Advisering en planvorming spelen daarbij een rol.

Advisering
De veiligheidsregio adviseert het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de regio. Ze is daarvoor wettelijk verantwoordelijk. De adviezen gaan over fysieke (on)veiligheid en het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties. De veiligheidsregio wil multidisciplinair opgestelde adviezen uitbrengen. De GHOR levert hieraan een bijdrage.

Evenementenadvisering
In veel gemeenten vinden evenementen plaats. Evenementen zijn van economische en sociale betekenis. Ze dragen bij aan het positieve imago van een gemeente. Rondom evenementen kunnen zich echter ook problemen voordoen. Een succesvol evenement voldoet aan bepaalde voorwaarden van veiligheid en gezondheid. De GHOR heeft een adviserende rol bij risicovolle evenementen.

Planvorming
De Wet veiligheidsregio’s geeft aan dat de veiligheidsregio over een drietal multidisciplinaire plannen moet beschikken. De veiligheidsregio Groningen beschikt over deze plannen. Het gaat hierbij om:

  • het risicoprofiel
    Het risicoprofiel geeft inzicht in de aanwezige risico’s in de veiligheidsregio Groningen.
  • het beleidsplan
    In het beleidsplan is het beleid rond de taken van de veiligheidsregio Groningen voor de komende vier jaar vastgelegd.
  • het crisisplan
    Het regionaal crisisplan beschrijft de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Bovenstaande drie plannen hangen met elkaar samen. Daarnaast spreekt de Wet veiligheidsregio’s over rampbestrijdingsplannen. Deze plannen beschrijven de te nemen maatregelen en coördinerende afspraken die gericht zijn op een bepaald risico-object (bijvoorbeeld een chemische industrie, zoals het Chemiepark in Delfzijl).

Deel deze pagina op