Tekstgrootte
kleiner groter

Zorgcontinuïteit

Iedere zorginstelling en elke zelfstandige beroepsbeoefenaar moet verantwoorde zorg verlenen. Ook onder bijzondere omstandigheden. Rampen en grote incidenten hebben veel invloed op de zorgvraag en het zorgaanbod. Dit heeft gevolgen voor de continuïteit van zorg (binnen de gehele zorgsector). Als de vraag naar en het aanbod van zorg langere tijd niet in evenwicht is, is dit een bedreiging voor de zorgcontinuïteit.

Voor zorginstellingen is het dus belangrijk dat zij nadenken over maatregelen die de continuïteit van zorg garanderen en dit vastleggen in een plan. Maar elke crisis verloopt anders. Daarom heeft GHOR Groningen de Leidraad COBRA (continuïteit bij rampen) ontwikkeld. Zorginstellingen kunnen deze leidraad gebruiken om zich voor te bereiden op een ramp, crisis of groot incident.

Netwerkorganisatie
De GHOR is een netwerkorganisatie bij uitstek. Samen met de ketenpartners moet de GHOR een incident tot een goed einde brengen. Tijdens rampen en crises coördineert en regisseert/faciliteert de GHOR de geneeskundige hulpverlening. Ze doet dit echter niet alleen. Hieronder volgt een overzicht van de samenwerkingspartners en netwerkpartners van de GHOR.

Kolompartners

Ketenpartners

Zorgpartners

Brandweer

Ambulancezorg              

Apothekers

Defensie

Huisartsen(posten)       

Centrum voor thuisbeademing

Gemeenten

Lentis

Gehandicaptenzorg

Openbaar Ministerie

Nederlands Rode Kruis

Maatschappelijk werk

Politie  

Slachtofferhulp

Penitentiaire inrichtingen

Waterschappen

Traumacentra

Thuiszorg

 

Ziekenhuizen

Verpleeghuizen

 

 

Verzorgingshuizen

GHOR Groningen investeert veel in de relatie met haar partners.
Met de kolompartners wordt veel samengewerkt om de rampenbestrijding en crisisbeheersing vanuit verschillende hoeken te bekijken (multidisciplinaire samenwerking).
Met de keten- en zorgpartners vindt ook veel samenwerking plaats. De GHOR adviseert hen bij de voorbereiding op crises of rampen en de gevolgen daarvan voor de eigen zorginstelling. Met de komst van de Wet Veiligheidsregio’s ligt die verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de keten zelf. Zorginstellingen moeten verantwoorde zorg leveren, ook in bijzondere omstandigheden. Ze moeten zich zoveel mogelijk zelf kunnen redden en voorkomen dat problemen bij andere ketenpartners terecht komen. Ze moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen om zich voor te bereiden op een crisis. De GHOR heeft dan vooral een faciliterende en regisserende rol. Een sterk netwerk betekent voor de GHOR dat zij een onafhankelijke regierol heeft, zonder de verantwoordelijkheid van instellingen over te nemen.

Afspraken met ketenpartners
De Wet veiligheidsregio’s  geeft aan dat zorginstellingen en zorgaanbieders zich moeten voorbereiden op de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met andere woorden: ze moeten verantwoorde zorg leveren, ook in bijzondere omstandigheden.Het bestuur van de veiligheidsregio (lees GHOR) maakt afspraken met de zorginstellingen over hun inzet en de voorbereiding daarop. GHOR Groningen heeft deze afspraken gemaakt met de zorginstellingen in de vorm van convenanten. Ook  implementatie en borging van deze afspraken is belangrijk. GHOR Groningen adviseert daarom de zorginstellingen over zorgcontinuït.

Deel deze pagina op