Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Landelijk en regionaal onderzoek naar gezondheid van start

Geplaatst op: 3 oktober 2020

Vanaf september 2020 loopt er een landelijk gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek heet de Gezondheidsmeter Volwassen en Ouderen 2020.

In totaal krijgen ruim 1,1 miljoen inwoners in Nederland van 19 jaar en ouder een vragenlijst van de GGD. Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek uit in opdracht van de gemeente. Met de gegevens kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

Dit bericht bevat achtergrondinformatie over het onderzoek en het doel daarvan. Ook wordt aangegeven hoe met gegevens en privacy wordt omgegaan.

Achtergrond gezondheidsonderzoek

De gemeente heeft allerlei taken en verantwoordelijkheden rond volksgezondheid. Die staan in de Wet publieke gezondheid. Zo moet de gemeente de gezondheid van de burgers in kaart brengen. Dat doet de GGD voor de gemeente. De GGD verzamelt informatie via een vragenlijst met vragen over gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld hoeveel inwoners roken er of hebben er overgewicht? Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? En hoe zit het met de landelijke cijfers en met de cijfers van andere gemeenten? Op basis van al deze gegevens stelt de gemeente elke vier jaar de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid vast.

Samenwerking GGD, RIVM en CBS

Door samenwerking van de GGD’en met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert dit grootschalige gezondheidsonderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Dit vergroot de waarde van het onderzoek en zorgt ervoor dat er efficiënt wordt samengewerkt. De betrokken partijen hebben landelijke afspraken over de samenwerking gemaakt en dit vastgelegd in een overeenkomst.

In 2016 hebben ruim 450.000 volwassenen in Nederland deelgenomen aan de Gezondheidsmeter De landelijke resultaten van het onderzoek leest u op de website: www.volksgezondheidenzorg.info.

Vraag en antwoord over de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020

 

De computer selecteert wie een uitnodiging krijgt voor het onderzoek; dat is dus een kwestie van toeval. De computer kiest willekeurig de namen en adressen personen van 19 jaar en ouder uit het bevolkingsregister. De GGD nodigt alleen die geselecteerde mensen uit. Samen vormen zij een doorsnee van de totale Nederlandse bevolking. Daarom mag alleen degene die persoonlijk uitgenodigd is de vragenlijst invullen. Personen die niet geselecteerd zijn ontvangen geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

 

De GGD(en) werkt samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uw gegevens worden samengevoegd met informatie die het CBS krijgt van andere instellingen. Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook gegevens van andere instellingen. Die informatie voegen ze samen. CBS, RIVM en GGD maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk.

Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat uw gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.

Bekijk de Privacyverklaring GGD Groningen Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 (pdf, 126kB). Meer informatie over hoe GGD Groningen met uw privacy omgaat, kunt u hier vinden.

In gepubliceerde uitkomsten gaat het altijd om de gegevens van groepen van personen en nooit over individuele personen. Met de gegevens kan een beeld worden neergezet hoe het staat met de gezondheid van groepen, bijvoorbeeld van vrouwen, van de hele gemeente of van personen tussen de 40 en de 65 jaar.

Alleen voor onderzoek kunnen geanonimiseerde gegevens aan andere instellingen verstrekt worden. Instellingen mogen de gegevens niet gebruiken met als doel winst te maken. Een speciale commissie beoordeelt zulke aanvragen.

 

Voor het onderzoek zijn strenge regels gemaakt hoe wordt omgegaan met naam en adresgegevens. Dit geldt ook voor de herinneringsbrief. Herinneringsbrieven worden alleen verstuurd naar personen van wie nog geen ingevulde vragenlijst is ontvangen.

Procedure

Op elke papieren vragenlijst staat een barcode. Voor de digitale vragenlijst wordt een inlogcode gebruikt. De barcodes en inlogcodes van de ontvangen vragenlijsten worden vergeleken met het overzicht van alle verstuurde barcodes en inlogcodes naar de geselecteerde personen voor het onderzoek.

Op basis hiervan worden herinneringsbrieven verzonden. In elk geval één, maar misschien wel meer. Het kan soms voorkomen dat iemand de vragenlijst heeft ingevuld, maar toch een herinneringsbrief krijgt. Waarschijnlijk was de vragenlijst nog niet binnen op het moment dat de herinneringsbrieven werden verstuurd.

Na afloop van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd. Een uitzondering geldt voor de adresgegevens van de personen die hebben aangegeven mee te willen doen aan vervolgonderzoek.

 

Deelnemers doen vrijwillig mee aan het onderzoek door de vragenlijst schriftelijk of via digitaal in te vullen. Met het insturen van de vragenlijst geven deelnemers aan dat zij toestemming verlenen voor het verwerken van de gegevens. Het is voor deelnemers (technisch) niet mogelijk zich achteraf uit het onderzoek terug te trekken, omdat de antwoorden gescheiden zijn van naam en adresgegevens. Daardoor is niet te achterhalen van wie de antwoorden afkomstig zijn. Alle geregistreerde onderzoeksgegevens worden bewaard volgens wettelijke richtlijnen.