Tekstgrootte
kleiner groter

ATF-brand, de uitkomsten van een onderzoek

In mei 2000 woedde in Drachten een brand in een oplsagloods waar een grote hoeveelheid chemische afval was opgeslagen. Personen die naar aanleiding van de ATF-brand zijn blootgesteld aan de rook van die brand, hebben jarenlang gezondheidsklachten gehad. De GGD’en Friesland en Groningen hebben met steun van de Provincie Friesland, een uitgebreid onderzoek gedaan.

Uitkomst van het onderzoek: Overgevoeligheid van de luchtwegen door blootstelling aan rook

Er zijn in 2006 bij 3 personen klachten en verschijnselen geconstateerd die symptomen kunnen zijn van RADS of een aanverwante aandoening ten gevolge van hun blootstelling aan verbrandingsproducten van de ATF-brand in mei 2000. Ook zijn er aanwijzingen gevonden dat bij een aantal andere personen langdurige effecten zijn opgetreden die 6 jaar na de brand niet meer aantoonbaar waren. Verder is het opmerkelijk dat bij degenen die meer rook hadden ingeademd meer luchtwegklachten voorkwamen en dat bij hen de luchtwegen meetbaar gevoeliger bleken te zijn.
De effecten zijn extra opmerkelijk omdat er in de rook geen bijzondere stoffen zijn gemeten. Het lijkt er dus op dat elke brand dit soort gevolgen kan hebben.

Het onderzoek

In het onderzoek is eerst geïnventariseerd welke metingen zijn gedaan in de omgeving. Dit is beschreven in het rapport Inventarisatie van (milieu)onderzoek na de brand bij ATF in 2000. Het leverde geen aanknopingspunten voor langdurige effecten, maar de gegevens over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen waren onvolledig voor rook en bluswater.

Aansluitend is geïnventariseerd welke gezondheidsklachten men toeschreef aan de ATF-brand. Uit de antwoorden op de vragenlijsten zijn de nog voortdurende gezondheidsklachten geselecteerd die mogelijk het gevolg konden zijn van de brand. Het bleek te gaan om aandoeningen die te benoemen zijn als overgevoeligheid van de luchtwegen (RADS) en overgevoeligheid van de huid (contactdermatitis). Dit is beschreven in het rapport Inventarisatie gezondheidsklachten ATF-brand 2005 van GGD Fryslân.

Vervolgens is er een uitnodiging voor medisch onderzoek gestuurd aan iedereen die is blootgesteld aan de rook en nog klachten had die passen bij overgevoeligheid van de luchtwegen (RADS) of huid (contactdermatitis). Degenen die reageerden zijn uitgebreid bevraagd en onderzocht. Dit is beschreven in het rapport Medisch onderzoek ATF-brand 2007 van GGD Fryslân.

De drie genoemde ATF-rapporten van GGD Fryslân zijn samengevat in een rapport Eindrapport ATF-brand 2008. Van dit overzichtsrapport is een korte samenvatting beschikbaar.  

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99