Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Openbare geestelijke gezondheidszorg

De GGD is verantwoordelijk voor het bevorderen van de gezondheid, welzijn en veiligheid van alle burgers. Groepen kwetsbare inwoners, zoals daklozen, personen met verward gedrag, mensen die de zorg mijden of ‘hoarders,’ vereisen extra aandacht omdat zij niet de zorg en/of hulp krijgen die ze nodig hebben. Dit is het werkveld van de Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz).

Professionals op de afdeling OGGz van GGD Groningen zetten zich in voor deze kwetsbare groepen door het actief organiseren van een vangnet voor deze inwoners. De GGD is een schakel tussen de zorg- en veiligheidsketen. Tussen die gebieden in kan de GGD vaak een passende oplossing vinden.

GGD Groningen en de OGGz

GGD Groningen voert voor alle gemeenten in de provincie Groningen de zogenaamde vangnettaken uit. Dit doen wij voor de meest kwetsbare mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. We werken veel samen met andere hulpverleningsinstanties, zodat iedereen met problemen passende zorg krijgt. De gemeente Het Hogeland heeft de coördinerende taken van de OGGz bij GGD Groningen belegd. De GGD werkt in alle gevallen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Taakgebieden OGGz

Onze vangnetmedewerker legt contact met de gemelde persoon, onderzoekt de situatie en kijkt samen met hem/haar naar mogelijke oplossingen. Taakgebieden van de OGGz (dit verschilt per gemeente) zijn:

 • Bemoeizorg (ongevraagde zorg aan zorgmijdende burgers).
 • Vangnetfunctie voor mensen die de zorg die ze nodig hebben niet krijgen.
 • Coördineren taken tussen de bij OGGz betrokken ketenpartners.
 • Psychosociale hulpverlening na rampen en calamiteiten.
 • Signaleren en beleidsadvisering.
 • Coördinatie OGGz in de gemeente Het Hogeland.
 • De GGD’er in de buurt, uitsluitend in het Westerkwartier.
 • Gezondheidsspreekuur dak- en thuislozen.
 • Vervuilde woning.
 • Winterregeling.

Hoe verloopt een OGGz-contact?

Bij de gemeente komt een melding binnen. In sommige gevallen vraagt de gemeente de GGD om contact te leggen met de persoon waarover gemeld is. Dat doet de vangnet- en adviesmedewerker van de OGGz.

Bestaat er nog geen contact met een hulpverlenende instelling? Dan gaat de vangnet- en adviesmedewerker op huisbezoek om met de aangemelde persoon in gesprek te gaan. Samen, en soms met hulp van de omgeving, wordt de situatie onderzocht en wordt in overleg met de gemelde persoon bekeken welke hulp het meest geschikt is. Soms kan iemand met een paar tips zelf weer verder. De vangnetmedewerker sluit pas af als alles goed gaat.

Wet verplichte GGz: verkennend onderzoek

De GGD voert voor een aantal gemeenten in de provincie het verkennend onderzoek in het kader van de wet verplichte GGz uit. Dit doen we voor de gemeenten Het Hogeland, Pekela, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde.

Elke gemeente heeft een meldpunt, waar een burger of familie een melding of aanvraag voor een gedwongen opname kan doen over een verward persoon waar grote zorg om is. Het verkennend onderzoek is een toetsing die door de GGD wordt gedaan of een gedwongen opname in een GGz-instelling het laatste redmiddel is.

Contact

Heeft u vragen over wat de GGD kan betekenen voor uw gemeente als het gaat om de OGGz? Neem dan contact met ons op.

Dat kan per e-mail via oggz@ggd.groningen.nl.
Of telefonisch via ons algemeen nummer: 050 367 4000. Vraag naar de OGGz-medewerker van uw gemeente.

In Nederland stijgt het aantal dak- en thuislozen. Deze mensen leiden meestal een zwervend bestaan. Ze hebben vaak complexe problemen, op meerdere levensgebieden. Ook in de stad Groningen zien we dat deze mensen niet of onvoldoende naar de huisarts, tandarts of bijvoorbeeld pedicure gaan; de drempel blijkt gewoon te hoog.
Oorzaken hiervan kunnen zijn:

 • schaamte
 • slechte ervaringen met een zorgprofessional
 • zich gediscrimineerd of gestigmatiseerd voelen
 • moeite hebben met het nakomen van afspraken (vanwege andere prioriteiten)
 • geen contact hebben met tijd en dag
 • beperkte beheersing van de Nederlandse taal.

Gezondheidsspreekuren

 • De afdeling Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) heeft een gezondheidsspreekuur bij het Twaalfde Huis, onderdeel van Werkpro. Het Twaalfde Huis biedt dagbesteding voor mensen met zware verslavingsproblematiek. Tijdens dit gratis spreekuur proberen we mensen toe leiden naar de reguliere zorg. Ook doen we voorkomende verpleegkundige handelingen. Voetzorg heeft onze speciale aandacht.

Locatie: Het Twaalfde Huis, Eemskanaal NZ 32a, Groningen
Wanneer? Op woensdagmorgen, 1 keer in de 2 weken

 • De afdeling OGGz houdt ook een gratis spreekuur bij de Stichting Inlia in de stad Groningen. Dit gezondheidsspreekuur is bedoeld voor mensen die ongedocumenteerd in Nederland verblijven.

Locatie: Stichting Inlia, Helsinkistraat 2-1, Groningen
Wanneer? Op afroep

Voorlichting

Naast bovengenoemde spreekuren verzorgt de afdeling OGGz ook voorlichtingen voor dak- en thuislozen. Deze gaan over gezondheid in het algemeen, maar ook over thema’s als stress, gezonde voeding en genotmiddelen.

Locatie: Stichting Inlia, Helsinkistraat 2-1, Groningen
Wanneer? Maandelijks

Sinds 2003 bestaat er in de provincie Groningen een winterregeling met als doel om buitenslapers te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van (extreme) kou. In de periode van 1 november tot en met 30 april wordt er, ongeacht de temperatuur, naast het bestaande aanbod van dag- en nachtopvang, ruimer toegang tot (nacht)opvang geregeld in de winternoodopvanglocatie.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt is dat niemand op straat hoeft te slapen als de winterregeling actief is. Vanaf een gevoelstemperatuur van -10 graden Celsius of lager wordt extra geïnvesteerd om buitenslapers die geen gebruik willen maken van de (nacht)opvang, mogelijk als gevolg van een psychiatrische stoornis, toch naar binnen te begeleiden.

Winternoodopvanglocatie
Elke winter zorgen wij, in aanvulling op het reguliere opvangaanbod, voor een tijdelijke noodopvanglocatie.

 • De locatie van deze noodopvang varieert per jaar. Aan het begin van de winter zetten we het adres van de noodopvanglocatie online op deze webpagina.
 • De winternoodopvanglocatie is doorgaans open van 20.00 uur ’s avonds tot 9.30 uur ’s ochtends.

Coördinatie en contact
De coördinatie van de winterregeling ligt bij GGD Groningen en het Meldpunt Overlast & Zorg van de gemeente Groningen.

Meer weten?
Neem contact met ons op.
Mail naar oggz@ggd.groningen.nl of bel 050 367 4000 en vraag naar Faïza, onze OGGz-coördinator van de winterregeling.

Uitvoering winterregeling
De coördinatoren checken dagelijks de gevoelstemperatuur en geven een signaal af richting uitvoerende ketenpartners als een (extreem) koude dag of nacht – met een gevoelstemperatuur van -10 graden Celsius of lager – wordt voorspeld. Hulpverleners zoeken de buitenslapers dan op en proberen hen te motiveren om gebruik te maken van de dag- en nachtopvang.

Melding maken van buitenslapers
Dat kan van maandag t/m vrijdag bij:

 • de coördinator winterregeling van de GGD (9.00 – 17.00 uur), via 050 367 4000
 • het Meldpunt Overlast & Zorg van de gemeente Groningen (10.00 – 17.00 uur),
  via 050 58 75 885
 • de politie, via 0900 8844 (7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar).

GGD Groningen gaat zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens. In ons privacyreglement lees je hier meer over.