Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Privacy

GGD Groningen werkt met overtuiging aan de gezondheid en veiligheid van alle burgers in onze regio. Preventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming zijn onze kerntaken, die wij dagelijks in samenwerking met onze opdrachtgevers actief vorm en inhoud geven.

GGD Groningen gaat daarbij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de inwoners van de regio Groningen, (keten)partners en medewerkers. Door te voldoen aan de huidige privacywetgeving wil GGD Groningen ook op dit gebied een betrouwbare organisatie zijn.

Privacybeleid GGD Groningen

Voor het uitvoeren van onze taken op het gebied van de publieke gezondheid en veiligheid verwerken wij persoonsgegevens van cliënten, (keten)partners en medewerkers. Betrokkenen moeten er op kunnen vertrouwen dat de GGD zorgvuldig en veilig omgaat met deze gegevens. Nieuwe ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen en een steeds meer digitale overheid stellen strengere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens.

GGD Groningen geeft met dit privacybeleid de uitgangspunten weer voor de bescherming van de persoonsgegevens binnen de gehele organisatie. Dit privacybeleid is nader uitgewerkt in het Privacyreglement GGD Groningen.

Het wettelijk kader voor de omgang met persoonsgegevens wordt gevormd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers aan deze website. Persoonlijke informatie die je aan ons geeft, behandelen wij vertrouwelijk. Hieronder lees je hoe wij jouw informatie beveiligen.

De bescherming van de persoonsgegevens passen wij toe in onze dienstverlening; het maakt integraal deel uit van onze werkprocessen. Op deze manier voorkomen wij dat er onnodig inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van cliënten, partners en personeel van GGD Groningen. De manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens is vastgelegd in het Privacyreglement GGD Groningen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens betreft alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (in AVG-termen: ‘de betrokkene’). Het gaat om algemene persoonsgegevens, zoals naam en adres, maar in een aantal gevallen betreft het ook bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw gezondheid. Deze laatste categorie persoonsgegevens vereisen extra bescherming vanwege de gevoelige aard hiervan.

GGD Groningen verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dat mag van de wet. Onze functionaris gegevensbescherming let er op dat wij de privacyregels naleven.

Je kunt de functionaris gegevensbescherming een vraag stellen via het contactformulier van de gemeente Groningen of door te bellen met 14 050 (normaal tarief).

Doel gegevensverwerking GGD Groningen

GGD Groningen verzamelt alleen persoonsgegevens voor de volgende doelen. De persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een met deze doeleinden onverenigbare manier:

a) ondersteunen bij de uitvoering van de wettelijk opgedragen en contractueel overeengekomen taken van GGD Groningen;
b) ondersteunen en in stand houden van preventie, zorg en nazorg aan cliënten;
c) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
d) het financieel afhandelen van geboden zorg aan de cliënt met de cliënt dan wel met diens zorgverzekeraar;
e) het financieel afhandelen van deelname aan oefeningen en inzet bij grootschalig optreden en rampenbestrijding.

Alleen de GGD-medewerker die persoonsgegevens verwerkt of zijn waarnemer hebben toegang tot jouw gegevens.

Naar wie gaan jouw gegevens?

We geven alleen persoonsgegevens door nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Soms geven we gegevens aan anderen door voor zover zij die nodig hebben voor hun taak. Dat zijn:

 • de mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij de zorg of hulp aan jou;
 • de instanties die onze zorg controleren en de zorgverzekeraar.

GGD Groningen heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld. In het register worden de volgende gegevens omschreven:

 1. de categorieën van persoonsgegevens;
 2. de verwerkingsverantwoordelijke;
 3. de eventuele verwerker;
 4. de wijze waarop de gegevens verwerkt worden;
 5. de bewaartermijn;
 6. de categorieën van personen of instanties, waaraan persoonsgegevens worden verstrekt.

We informeren je voordat we persoonsgegevens verwerken. Als anderen dan GGD Groningen persoonsgegevens verwerken, zorgen we ervoor dat zij werken volgens dit register en de regels in de wet. We zorgen er ook voor dat die gegevens juist zijn en goed beveiligd.

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie: je hebt het recht om aan de GGD te vragen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: je hebt de mogelijkheid om te controleren of en op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: als duidelijk wordt dat jouw gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen bij de GGD om dit te laten corrigeren.
 • Recht van verzet: je hebt het recht aan de GGD te vragen om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht op het wissen van persoonsgegevens: in gevallen waarvoor je toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heb je in een aantal in de AVG aangegeven gevallen, het recht om de persoonsgegevens te laten wissen. Het recht op gegevenswissing is niet van toepassing om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.
 • Recht op bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. De GGD zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit): in bepaalde gevallen heb je het recht om jouw gegevens beschikbaar gesteld te krijgen op een manier dat je deze zelf gemakkelijk door kan geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit recht geldt niet voor een verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de GGD is opgedragen.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek indienen bij de GGD. Dit verzoek kan zowel schriftelijk, als via de website van de GGD ingediend worden. De GGD heeft vier weken de tijd vanaf de ontvangst van jouw verzoek om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken laten wij weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij GGD Groningen. Aan de hand van een verzoek kan de GGD aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van jouw identiteit.

GGD Groningen respecteert de privacy van de betrokkenen en houdt zich onder meer aan de volgende uitgangspunten:

Integriteit en vertrouwelijkheid

GGD Groningen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging van de gegevens. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Meer informatie kun je vinden in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Groningen.

Juistheid van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens moeten juist zijn. Indien de persoonsgegevens onjuist zijn moeten zij worden gewist of gerectificeerd.

Dataminimalisatie

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de gestelde doelen.

Opslagbeperking

GGD Groningen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor het vernietigen van de persoonsgegevens hanteert de GGD bewaartermijnen zoals bepaald in de Archiefwet, het Archiefbesluit en eventuele selectielijsten. Voor de bewaartermijn van een medisch dossier geldt de termijn die is bepaald in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, namelijk 15 jaar. Vernietiging blijft achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, wanneer bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de betrokkene en de beroepsbeoefenaar overeenstemming bestaat.

De website is voorzien van een SSL-certificaat, wat betekent dat de verbinding tussen de bezoeker en de website versleuteld is. We versturen de informatie die je aan ons geeft via een veilige verbinding. Gegevens die via de website worden verstuurd, zijn beschermd tegen afluisteren.

Via de website worden een aantal cookies geplaatst op de computer van de bezoeker, meer informatie hierover lees je in ons cookiebeleid. Onze website gebruikt links naar websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende externe website de privacyverklaring van deze website.

Gemeente Groningen – en daarmee ook GGD Groningen – gebruikt het programma ZIVVER voor het veilig mailen van privacygevoelige informatie.

ZIVVER versleutelt berichten met vertrouwelijke inhoud zoals burgerservicenummers (BSN) of andere privacygevoelige gegevens. Alleen de verzender en de ontvanger kunnen bij de informatie.

Meer over het mailprogramma ZIVVER lees je hier.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw gegevens kun je dit bespreken met de medewerker zelf of met zijn of haar leidinggevende.

Je kunt ook een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de GGD via e-mail: klachtenggd@groningen.nl, of door het sturen van een brief naar

GGD Groningen, Postbus 584, 9700 AN Groningen.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de landelijke toezichthouder op het terrein van privacy.

Voor GGD Groningen is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen. De FG houdt toezicht op de verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente Groningen en GGD Groningen. Zo is de FG betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens.

De FG adviseert, informeert en rapporteert aan de organisatie over het omgaan met de persoonsgegevens. Een verwerking van persoonsgegevens met een hoog risico wordt eerst aan de FG gemeld, voordat de verwerking start. De FG is tevens contactpersoon voor de GGD met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over de aangelegenheden die verband houden met verwerking van jouw gegevens kun je contact opnemen door een mail te sturen naar: privacy@groningen.nl. Ook kun je de functionaris gegevensbescherming een vraag stellen via het contactformulier van de gemeente Groningen of door te bellen met 14 050 (normaal tarief).