Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

GHOR

GHOR is de afkorting van geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Samen met de politie, brandweer en gemeenten zet de GHOR zich in voor de veiligheid van de burgers in de veiligheidsregio van de provincie Groningen.

GHOR Groningen is onderdeel van Veiligheidsregio Groningen en staat onder leiding van de directeur Publieke Gezondheid. Deze is tevens directeur van GGD Groningen en lid van de directie van de Veiligheidsregio Groningen. De directeur Publieke Gezondheid is voor brandweer, politie, gemeente en aanspreekpunt en gesprekspartner. De GHOR is gehuisvest bij GGD Groningen.

Veiligheid inwoners provincie Groningen

De veiligheid van inwoners kan op verschillende manieren in gevaar komen. Bijvoorbeeld door een grootschalige stroomuitval, een ongeval met een groot aantal slachtoffers, een overstroming of een grote brand in een zorginstelling. Bij het bestrijden van een dergelijke ramp, crisis of groot incident is een multidisciplinaire samenwerking belangrijk.

De GHOR is de geneeskundige tak van de multidisciplinaire samenwerking. Bij een ramp, crisis of groot incident moeten de slachtoffers snel en goed geholpen worden. Op dit gebied is de GHOR de spin in het web van de rampenbestrijding in de gezondheidszorg. De GHOR coördineert en regisseert de samenwerking tussen de verschillende zorginstellingen en organisaties.

GHOR Groningen doet de voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening op een mogelijke ramp, crisis of groot incident. De belangrijkste taken van het GHOR-bureau zijn risicobeheersing, zorgcontinuïteit en opleiden.

Risicobeheersing

Risicobeheersing is het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van onveilige situaties en omstandigheden. Dit gebeurt door middel van advisering en planvorming door professionals.

Advisering bevoegd gezag

De Veiligheidsregio adviseert het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de regio. Ze is daarvoor wettelijk verantwoordelijk. De adviezen gaan over fysieke (on)veiligheid en het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties. De Veiligheidsregio brengt multidisciplinair opgestelde adviezen uit. De GHOR levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Evenementenadvisering

In iedere gemeente vinden evenementen plaats. Deze zijn van economische en sociale betekenis. Evenementen dragen bij aan het positieve imago van een gemeente. Rondom evenementen kunnen zich echter ook problemen voordoen. Een succesvol evenement voldoet aan bepaalde voorwaarden van veiligheid en gezondheid. De GHOR heeft een adviserende rol bij risicovolle evenementen.

Wil je meer weten over het gezond en veilig organiseren van een evenement?
Lees dan onze infobladen op de website van Veiligheidsregio Groningen.

Planvorming

De Wet Veiligheidsregio’s geeft aan dat de veiligheidsregio over een drietal multidisciplinaire plannen moet beschikken. De Veiligheidsregio Groningen beschikt over deze plannen. Het gaat hierbij om drie met elkaar samenhangende plannen.

 • Risicoprofiel
  Het risicoprofiel geeft inzicht in de aanwezige risico’s in de Veiligheidsregio Groningen.
 • Beleidsplan
  In het beleidsplan is het beleid rondom de taken van de Veiligheidsregio Groningen voor de komende vier jaar vastgelegd.
 • Crisisplan
  Het regionaal crisisplan beschrijft de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Daarnaast spreekt de Wet Veiligheidsregio’s over rampbestrijdingsplannen. Deze plannen beschrijven de te nemen maatregelen en coördinerende afspraken die gericht zijn op een bepaald risico-object, bijvoorbeeld een chemische industrie, zoals het Chemiepark in Delfzijl.

Zorgcontinuïteit

Iedere zorginstelling en elke zelfstandige beroepsbeoefenaar moet verantwoorde zorg verlenen. Ook onder bijzondere omstandigheden. Rampen en grote incidenten hebben veel invloed op de zorgvraag en het zorgaanbod. Dit heeft binnen de gehele zorgsector gevolgen voor de continuïteit van zorg. Als de vraag naar en het aanbod van zorg langere tijd niet in evenwicht is, is dit een bedreiging voor de zorgcontinuïteit.

Voor zorginstellingen is het dus belangrijk dat zij nadenken over maatregelen die de continuïteit van zorg garanderen. Deze maatregelen dienen te worden vastgelegd in een plan. Omdat elke crisis anders verloopt, heeft GHOR Groningen de Leidraad Cobra ontwikkeld. Cobra is de afkorting van continuïteit bij rampen.

Zorginstellingen kunnen deze leidraad gebruiken om zich voor te bereiden op een ramp, crisis of groot incident.

Netwerkorganisatie

De GHOR is een netwerkorganisatie. Samen met de ketenpartners moet de GHOR een incident tot een goed einde brengen. Tijdens rampen en crises coördineert en regisseert en faciliteert de GHOR de geneeskundige hulpverlening. Ze doet dit echter niet alleen. Hieronder volgt een overzicht van de samenwerkingspartners en netwerkpartners van de GHOR.

 Kolompartners  Ketenpartners  Zorgpartners
 Brandweer  Ambulancezorg  Apothekers
 Defensie  Huisartsen(posten)  Centrum voor thuisbeademing
 Gemeenten  Lentis  Gehandicaptenzorg
 Openbaar Ministerie  Nederlands Rode Kruis  Maatschappelijk werk
 Politie  Slachtofferhulp  Penitentiaire inrichtingen
 Waterschappen  Traumacentra  Thuiszorg
   Ziekenhuizen  Verpleeghuizen
   Verzorgingshuizen

 

GHOR Groningen investeert in de relatie met haar partners. Met de kolompartners wordt veelvuldig multidisciplinair samengewerkt om de rampenbestrijding en crisisbeheersing vanuit verschillende hoeken te bekijken.

Ook met de keten- en zorgpartners vindt veel samenwerking plaats. De GHOR adviseert hen bij de voorbereiding op crises of rampen en de gevolgen daarvan voor de eigen zorginstelling. Met de komst van de Wet Veiligheidsregio’s ligt die verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de keten zelf.

Zorginstellingen moeten verantwoorde zorg leveren, ook in bijzondere omstandigheden. Ze moeten zich zoveel mogelijk zelf kunnen redden en voorkomen dat problemen bij andere ketenpartners terecht komen. Ze moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen om zich voor te bereiden op een crisis.

De GHOR heeft dan vooral een faciliterende en regisserende rol. Een sterk netwerk betekent voor de GHOR dat zij een onafhankelijke regierol heeft, zonder de verantwoordelijkheid van instellingen over te nemen.

Afspraken met ketenpartners

De Wet Veiligheidsregio’s geeft aan dat zorginstellingen en zorgaanbieders zich moeten voorbereiden op de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met andere woorden: ze moeten verantwoorde zorg leveren, ook in bijzondere omstandigheden. Het bestuur van de Veiligheidsregio maakt afspraken met de zorginstellingen over hun inzet en de voorbereiding daarop.

GHOR Groningen heeft deze afspraken met de zorginstellingen vastgelegd in de vorm van convenanten. Implementatie en borging van deze afspraken is belangrijk. GHOR Groningen adviseert daarom de zorginstellingen over zorgcontinuïteit.

Convenant ziekenhuizen (Word-doc, 259 kB)

Format zorgcontinuiteit COBRA (Word-doc, 721 kB)

Opleiden

Opleiden, trainen en oefenen (OTO) is een belangrijk onderdeel van het GHOR Bureau. Het werkveld van de GHOR is uitgebreid en divers. Vaak werken de verschillende partners niet dagelijks samen. Tijdens een incident is het echter belangrijk elkaar goed aan te voelen en efficiënt samen te werken. Daarom worden er oefeningen gehouden. Het doel van samen oefenen is om alle functionarissen uit de geneeskundige kolom voor te bereiden op hun rol bij grootschalige incidenten en rampen.

Convenanten

In de Wet Veiligheidregio’s staat voorgeschreven dat het bestuur schriftelijke afspraken maakt met zorginstellingen die in de regio Groningen werken. Deze afspraken zijn vastgelegd door de GHOR en gaan over de inzet van zorginstellingen bij de uitvoering van hun taak bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook de continuïteit van zorg en de voorbereiding op rampen door middel van opleiden, trainen en oefenen zijn hierin opgenomen. De afspraken zijn vastgelegd in convenanten.

In de Wet Veiligheidsregio’s is vastgelegd dat het college van burgemeesters en wethouders belast is met de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeenten in de provincie Groningen doen dit gezamenlijk binnen de Veiligheidsregio. In Groningen omvat de Veiligheidsregio hetzelfde gebied als de provincie.

De Groninger gemeenten hebben, op grond van de Wet Veiligheidsregio’s, een gemeenschappelijke regeling getroffen. In deze gemeenschappelijke regeling heeft het bestuur van de veiligheidsregio de opdracht voor het instellen en in stand houden van de GHOR.

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

 • Het Algemeen Bestuur of Veiligheidsbestuur van Veiligheidsregio Groningen bestaat uit alle burgemeesters uit de provincie Groningen.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio is de burgemeester van de gemeente Groningen.
 • De regeling stelt zich ten doel via intergemeentelijke samenwerking de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en bevolkingszorg doelmatig te organiseren en te coördineren.
 • Bestuurlijk gezien valt de GHOR onder deze gemeenschappelijke regeling.

Voor spoed en dringende GHOR-zaken is de piketfunctionaris, buiten kantoortijden, bereikbaar via de Meldkamer Noord-Nederland. Algemeen telefoonnummer: 088 023 06 27, vragen naar de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg.

Voor overige zaken zijn wij maandag t/m vrijdag, 8.30 tot 17.00 uur, bereikbaar via de receptie van de Veiligheidsregio Groningen, via 088 162 50 00.
U kunt ook mailen naar het GHOR-bureau.